LuisterenRaadGevenVerdedigen

Image
De associatie verdiept zich in talrijke juridische materies, hoofdzakelijk burgerlijk, publiek, administratief en sociaal recht, welke een weerslag hebben op een zeer breed cliënteel, waaronder natuurlijke personen, rechtspersonen, publieke instellingen, handelsvennootschappen en associaties.

Hoewel ze zich hoofdzakelijk toespitst op het beheer van arbitrageschillen of geschillen voor de Hoven en Rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, heeft de associatie ook een expertise in raadgeving, gaande van het opstellen van een advies tot het opmaken van contracten of overeenkomsten. Daarenboven worden meerdere leden van de associatie door de rechtbanken regelmatig aangesteld als gerechtelijk mandataris.

Actualiteit

De associatie zoekt de hoogste dienstverlening en toegankelijkheid te verschaffen, steeds rekening houdende met de noodzaak om snel en goed in te spelen op de verwachtingen van diegenen die op haar diensten beroep doen.

Materies

Image

Legerlaan 10 - 1040 Brussel
T. +32 2 735 29 48