Honoraria

Regelgeving

De advocaat is onderworpen aan de codex Deontologie dd. 10 september 2014 (in werking sinds 1 januari 2015), welke regelgeving bevat omtrent de honoraria. Deze codex kan geraadpleegd worden, enerzijds voor de advocaten ingeschreven bij de Franstalige balies op de website van de franstalige en Duitstalige orde van de balies van België (www.avocat.be), anderzijds voor de advocaten ingeschreven bij de Vlaamse balies op de website www.advocaat.be.

Wij respecteren deze regelgeving bij de berekeningswijze van onze honoraria en kosten. De valorisatie van deze bedragen is vaak moeilijk, rekening houdend met de onzekerheden die steeds gepaard gaan met dossiers (procedurele incidenten, meerdere instanties, tussenkomst van diverse partijen, etc. …). De veelheid aan zaken, de inzet en de verzochte taken heeft een onvermijdelijke diversiteit aan tarifering tot gevolg.

Berekeningswijze

Wij zien erop toe onze cliënten met precisie, oplettendheid en transparantie de berekeningswijze van de kosten en honoraria mee te delen.


Te dien einde, wensen wij er nadrukkelijk op te wijzen dat de berekening van honoraria varieert naargelang de praktijk van de advocaat en het type van dossier: uurloon, eventueel vergezeld van een resultaatshonorarium in geval van succes, percentage op de gerecupereerde bedragen, forfait of abonnement in bepaalde gevallen. Wij houden ook rekening met andere factoren, zoals de dringendheid van de tussenkomst, de complexiteit van de zaak, de specialisatie en ervaring van de advocaat, het belang van de zaak, de aard van de te vervullen taken, de kansen ter recuperatie van de gevraagde bedragen, etc.


Onze ereloonstaten bevatten tevens de berekening van de kosten (typen, verzendingskosten, telefonie, kopieën, verplaatsingen, opening en sluiten van een dossier) en de gedane uitgaven (procedurekosten, administratieve kosten van stukken van burgerlijke staat of andere documenten, honoraria van een deskundige-raadgever).

De tenlasteneming

Wij informeren onze cliënten omtrent de mogelijkheden tot tenlasteneming van onze staat van kosten en erelonen door de verzekering, type familiale aansprakelijkheid of bestuurdersaansprakelijkheid en omtrent de voorwaarden tot het berkrijgen van wettelijke juridische bijstand.

Alle andere nuttige inlichten omtrent de staat van kosten en ereloon van advocaten kunnen terug gevonden worden op de respectievelijke websites van de Franse en Vlaamse Ordes van advocaten (www.avocat.be en www.advocaat.be).
Image

Legerlaan 10 - 1040 Brussel
T. +32 2 735 29 48