Materies

Buitengerechtelijk mandaat en bewind over de goederen en/of de persoon

Het regime van de bescherming over de goederen en over de personen heeft als doel het patrimonium van een persoon geheel of gedeeltelijk te beschermen in het geval die persoon omwille van fysieke of mentale gezondheid zelf niet meer in staat is dit te beheren. Of het nu om tijdelijke of permanente onbekwaamheid gaat, wij kunnen u bijstaan tijdens alle te ondernemen stappen om het systeem van bescherming in werking te stellen. Het Burgerlijk Wetboek voorziet eveneens in een systeem dat in werking kan worden gesteld voor verkwistende personen. Op die manier - vaak onder invloed van een derde - voorkomen we dat een persoon zijn hele vermogen verspilt.

Meerdere advocaten bij RENSONLEX worden regelmatig aangesteld als bewindvoerder door de rechtbanken in verschillende gerechtelijke arrondissementen of als buitengerechtelijke mandatarissen door particuliere personen. Zij kunnen u bijgevolg helpen, niet alleen voor het instellen van deze beschermingsmaatregel, maar ook wat betreft de controle op hun uitvoering alsook de eventuele gerechtelijke uit te voeren procedures, daarin begrepen de aansprakelijkheidsprocedures.

Wij kunnen u het gepaste regime bij de specifieke situatie aanraden :

  • Gerechtelijke bescherming die toestaat om een meerderjarige persoon onder bescherming te plaatsen dankzij een maatregel van bijstand voor het nemen van bepaalde beslissingen of een maatregel van vertegenwoordiging die de bewindvoerder toestaat om te handelen in naam en voor rekening van de beschermde persoon.

  • Buitengerechtelijke bescherming georganiseerd door de persoon in kwestie, die hem/haar toestaat om zijn/haar eigen mandataris te kiezen en precieze instructies te geven over het beheer van zijn/haar patrimonium op het moment dat die persoon onbekwaam wordt. De keuze is vrij tussen iemand van de familie, een vertrouwenspersoon of iemand professioneel, gespecialiseerd in de materie.