Materies

Publiek en administratief recht

Onze expertise in dit domein richt zich voornamelijk naar de publieke macht.

We staan de overheid bij en zorgen voor de verdediging op verschillende domeinen zoals het administratief recht in het algemeen, het grondwettelijke en administratief contentieux, het aansprakelijkheidsrecht van de overheden, het penitentiaire contentieux, overheidsopdrachten, administratieve sancties, stedenbouwrecht en ambtenarenzaken.

We vertegenwoordigen onze cliënten voor de hoven en rechtbanken van de gerechtelijke orde, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de administratieve rechtbanken en de internationale colleges zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het Hof van Justitie te Luxemburg.